Biologisk mangfold

Biologisk mangfold/naturlandskap.

Siste sjanse er et tiltak igangsatt av Direktoratet for Naturforvaltning etter et politisk vedtak (Stortingsmelding nr. 58, 1996/97) der kartlegging av biologisk viktige områder blir prioritert. Dokumentet brukes ofte i arealplansaker.

Selv om rapporten er noe mangelfull, er det registrert biomangfoldsmessig viktige lokaliteter i kystlandskapet Hvitsten – Son som ligger i korridoren for fjordkrysnings alternativ 3.

 Noen eksempler under:

 

75 Emmerstadbukta sør – Skog – Rikere sumpskog - Viktig

(Svartor-strandskog mot sjøen. Overgang mot tørrere alm-lindeskog. Sjelden vegetasjonstype på vei tilbake etter tidligere beitepåvirkning. Typearten for denne vegetasjonstypen, klourt ble funnet sammen med en rekke andre fuktighetskrevende arter. I Nord grenser skogen til takrørbelte og en liten sandgrunne. Svartorstrandskog er betegnet som en sjelden og truet vegetasjonstype.)

 

80 Skjellvika (slåttemark) – Kulturlandskap -Kalkrike enger – Viktig

(Rik gammel slåtte/beitemark med blodstorkenebb, slåpetorn og åkermåne blant flere. Området er i ferd med å vokse igjen, men verdiene kan ivaretas og økes dersom skjøtsel gjenopptas. Potensiale for rik beitemarksflora og insekter knyttet til rike blomsterenger i strandsonen.) Vegetasjonstypen er sjelden.

 

83 Skjellvika øst I – Skog – Rik edellauvskog -Viktig

(Lindeskrent med underliggende svartorsump (lok.172). Marginalt skogbestand. Skogen er ikke veldig gammel, men har utviklingspotensial. Stedvis rikere berggrunn med innslag av blåveis.)

 

90 Hauger – Kulturlandskap – Store gamle trær -Lokalt viktig

(To forholdsvis grove (75 og 50 cm i diameter) lønnetrær i hage på Hauger gård. Store gamle trær er viktige for en rekke arter av sopp, lav, moser og insekter. Særlig er hule trær viktig levested for mange truede insektarter.)

 

Dessuten er i de senere år registrert åkerrikse og gaupe. Begge disse artene er rødlistet og åkerriksa er direkte truet i Norge. Disse er avhengige av et intakt landskap for å trives og vil trolig forsvinne ved et evt. broprosjekt. Vi vet at også på andre siden av Oslofjorden(Hurum) ligger viktige biomangfoldsområder/vernesoner, blant annet med viltvoksende barlind.

 

Kommentarer er stengt.